About
THE MEADOW GAMUDA LAND BÌNH CHÁNH Công trình Nhà nh? & Bi?t th? duy nh?t d?t chu?n Lotus - The Meadow Gamuda Land Bình Chánh có pháp lý minh b?ch, uu dãi chi?t kh?u giá t?t liên h? phòng kinh doanh ch? d?u tu d? án. Ðang ký s?m nh?n nhi?u uu dãi t? chính sách và giá bán The Meadow Bình Chánh. D? án The Meadow hay còn du?c bi?t d?n là Khu Dân Cu Gia Phú Bình Chánh. The Meadow là d? án nhà ? th?p t?ng ?n tu?ng t?i phía Tây Thành ph? H? Chí Minh. D? án The Meadow du?c phát tri?n b?i T?p doàn Gamuda Land v?i t?ng v?n d?u tu lên d?n 750 t? d?ng, bao g?m 212 s?n ph?m nhà ph? liên k? và bi?t th? song l?p. PHÒNG KINH DOANH D? ÁN Ð?a ch?: MT Tr?n Van Giàu, Vinh L?c B, Bình Chánh, TP.HCM - Hotline Ch? d?u tu: 0939189786 - Mail: themeadowgamudaland@gmail.com
#themeadow #themeadowbinhchanh #themeadowgamudaland #themeadowgamuda
Comments
Issues with this site? Let us know.