About
Jayden Nguyen - V?i 7 nam kinh nghi?m trong ngành th?i trang và quá trình dào t?o t?i Central Saint Martins, University of the Arts London, tôi dem d?n cái nhìn sâu s?c và chuyên nghi?p v? s? pha tr?n gi?a van hóa truy?n th?ng Vi?t và nh?ng xu hu?ng th?i trang qu?c t?. Ki?n th?c và kinh nghi?m quý báu này, thu th?p t? nh?ng nam tháng h?c t?p và làm vi?c t?i châu Âu, là n?n t?ng v?ng ch?c cho công vi?c stylist c?a tôi. T? th?i trang cao c?p d?n ?ng d?ng, m?i thi?t k? c?a tôi là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a phong cách d?c dáo và m?i l?, ph?n ánh tinh th?n van hóa Vi?t Nam và hoi th? th?i trang th? gi?i. Tôi luôn s?n lòng chia s? ki?n th?c, giúp b?n tìm ra style phù h?p, cách ph?i màu qu?n áo sao cho h?p lý, dem l?i v? ngoài t? tin và ?n tu?ng.
Thông tin liên h?:
Ð?a ch?: 389 Hoàng Qu?c Vi?t, Nghia Ðô, C?u Gi?y, Hà N?i
Email: jayden92csm@gmail.com
Website: https://sneakerdaily.vn/author/jaydennguyen/

https://twitter.com/jaydennguyenvn
https://www.linkedin.com/in/jaydennguyenvn/
https://www.pinterest.com/jaydennguyenvn/
https://www.youtube.com/@jaydennguyenvn
https://www.twitch.tv/jaydennguyenvn/about
https://www.liveinternet.ru/users/jaydennguyen/profile
https://vimeo.com/jaydennguyen
https://about.me/jaydennguyenvn
https://500px.com/p/jaydennguyenvn
https://gravatar.com/jaydennguyenvn
https://www.reddit.com/user/jaydennguyenvn/
https://www.tumblr.com/jaydennguyenvn

https://www.slideserve.com/jaydennguyen
https://www.nextbizthing.com/business-support-20-supplies-20-services/jaydennguyen
https://www.ethiovisit.com/myplace/jaydennguyen
https://infogram.com/jaydennguyen-1hxj48mprddx52v?live
https://www.are.na/jayden-nguyen-pduslc0uanw/jaydennguyen
Comments
Issues with this site? Let us know.