About
Phòng Khám Ða Khoa Tân Bình t?i d?a ch? 495 C?ng Hòa, Phu?ng 15, Tân Binh, TPHCM du?c nhi?u ngu?i b?nh tin ch?n nh? h? th?ng máy móc hi?n d?i cùng trang thi?t b? y t? vô trùng.
Ði?n tho?i: 0767985212
Ð?a ch?: 495 Ð. C?ng Hòa, Phu?ng 15, qu?n Tân Bình, Thành ph? H? Chí Minh
#phongkhamdakhoatanbinh #phongkhamtanbinh #dakhoatanbinh #495conghoa #phongkham495conghoa #phongkhamdakhoatanbinh495conghoa #495conghoaphuong15tanbinh #namkhoa #phukhoa #benhxahoi #phathai #benhtri
Comments
Issues with this site? Let us know.