About
V?i kinh nghi?m kinh doanh hon 10 nam v? linh v?c Ði?n Máy, có n?n t?ng d?u tu bài b?n nhi?u th?i gian công s?c d? xây d?ng du?c thuong hi?u: “Ti?t ki?m t?i da – An tâm mua s?m”, xu?t phát t? chính cái tâm c?a ngu?i kinh doanh tr? và phong các làm vi?c van minh, chuyên nghi?p th?i d?i 4.0 . Cam k?t khách hàng du?c mua s?n ph?m v?i giá t?t nh?t - nh?n hàng nhanh nh?t - kèm các d?ch v? sau bán hàng d?m b?o quy?n l?i khi mua s?m.
Brand: Công Ty TNHH Thuong M?i Ði?n Máy Ð?
Ð?a ch?: S? 91 Ngõ 42 Th?nh Li?t - P.Th?nh Li?t - Q.Hoàng Mai - TP.Hà N?i
Post Code: 11700
Phone: 092.999.4646
Website: https://dienmaydo.vn/
Comments
Issues with this site? Let us know.