About
BLV Quang Huy Là m?t bình lu?n viên th? thao, d?c bi?t là bóng dá, tôi dã g?n bó v?i ni?m dam mê này hon 25 nam. Con du?ng d?n v?i ngh? bình lu?n viên c?a tôi không h? d? dàng. Xu?t thân t? m?t gia dình bình dân, tôi nuôi du?ng ni?m dam mê bóng dá t? thu? thi?u niên. Nam 2007, tôi cùng m?t s? d?ng nghi?p thành l?p trang web "Ðá Gà Tr?c Ti?p" v?i mong mu?n mang d?n cho khán gi? nh?ng tr?n c?u d?nh cao cùng nh?ng bình lu?n chuyên nghi?p, h?p d?n.
#dagatructiep #nhacai #daga #dagatructiepkitchen
Website https://dagatructiep.watch/author/blv-quang-huy/
Dia chi 193 Bui Thi Xuan,Tan Binh,thanh pho Ho Chi Minh,Viet Nam
SDT 0366846896
Email contact@dagatructiep.watch
Các mxh tham gia:
https://www.facebook.com/blvquanghuydagatructiepwatch
https://groups.google.com/g/blvquanghuydagatructiepwatch
https://x.com/blvquanghuy1
https://www.youtube.com/@blvquanghuy1
https://glose.com/u/blvquanghuydagatructiepwatch
https://flipboard.com/@blvquanghuy2024
https://500px.com/p/blvquanghuydagatructiepwatch
https://www.facer.io/u/blvquanghuydagatructiepwatch
https://www.linkedin.com/in/blv-quang-huy-72413330a/
https://www.reddit.com/user/blvquanghuydagatruct/
Comments
Issues with this site? Let us know.