About
D? án Akari City t?a l?c t?i v? trí d?c d?a trên m?t ti?n du?ng Võ Van Ki?t, Bình Tân, du?c phát tri?n b?i Nam Long Group cùng hai d?i tác Nh?t B?n là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Akari City h?a h?n tr? thành khu dô th? ph?c h?p cao c?p mang d?n cho cu dân m?t cu?c s?ng an cu da ti?n ích, hi?n d?i và d?m ch?t Nh?t B?n.
Comments
Issues with this site? Let us know.